Ersättningar och incitamentsprogram

Arvoden till styrelseledamöter

Vid årsstämman 2021 beslutades att styrelsearvode skall utgå med 160 000 SEK till styrelsen ordförande och 80 000 SEK till ordinarie styrelseledamöter.

Optionsprogram

2023/2026 Incitamentsprogram för styrelseledamöter totalt 378 125 teckningsoptioner.

2023/2026 Incitamentsprogram för VD och anställda totalt 425 000 teckningsoptioner.