Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2017. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av bokslutskommuniké 

Tolv månader (januari – december 2017) 

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 153 (0) KSEK. 
 •  Aktiverat arbete för egen räkning 694 (840) KSEK. 
 •  Kostnaderna uppgick till 8 995 (5 083) KSEK. 
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -8 148 (-4 243) KSEK. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,90 (-0,53) SEK. 
 •  Likvida medel uppgick till 6 027 KSEK (5 663) vid utgången av perioden. 
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31. 

Fjärde kvartalet (oktober – december 2017)

 •  Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK. 
 •  Aktiverat arbete för egen räkning 172 (412) KSEK. 
 •  Kostnaderna uppgick till 3110 (989) KSEK. 
 •  Resultatet före och efter skatt uppgick till -2938 (-577) KSEK. 
 •  Resultat per aktie uppgick till -0,33 (-0,07) SEK. 

VD Karin Bryder sammanfattar 

”2017 var ett hektiskt och spännande år med bland annat ISO13485-certifiering, en övertecknad nyemission och mer än en dubblering av antalet anställda. Viharunder året arbetat målinriktat mot en lansering och även om den kliniska studien försenades så ser vi nu att resultatet blev bra och jobbar målmedvetet vidare mot en lansering.” 

Ladda ner: Release