Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar härmed att styrelsen för att finansiera den nyligen kommunicerade utökade marknadslanseringen av TVS beslutat att, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission om högst cirka 19,3 MSEK. Även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i företrädesemissionen. Invent Medic har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen med bl.a. styrelseledamöter i bolaget. Styrelsen har samtidigt beslutat att senarelägga publicering av bolagets delårsrapport för perioden januari-mars 2018, vilken kommer att offentliggöras den 31 maj 2018. Styrelseordförande Lars Persson (dels privat och dels genom Mandelträdet AB) samt VD Karin Bryder (genom Bryder Consulting AB) ingår i samband med den planerade företrädesemissionen lock up-avtal som förbinder parterna att behålla minst 60 procent av sina respektive innehav i Invent Medic under en period om nio månader räknat från efter genomförd företrädesemission. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att publiceras inom kort.

Motiv för nyemission
Invent Medic närmar sig marknadslansering av TVS. Nyligen avslutades bolagets kliniska studie med positiva resultat. Resultaten sammanställs för närvarande och kommer att inkluderas i den tekniska fil som bolagets Notified Body kommer att granska i syfte att ge bolaget rätten att CE-märka och därmed marknadslansera sin produkt TVS. Invent Medics målsättning är att lansera TVS i Sverige efter sommaren 2018. Invent Medic har nyligen beslutat att göra en utvidgad lansering av TVS där lansering kommer att ske både mot konsumentmarknaden och mot sjukvården eftersom detta bedöms öka tillgängligheten av produkten och ge bolaget utökade marknadsmöjligheter. Bolaget avser initialt att lansera TVS i Sverige och Norden efter sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. Bolaget planerar även för marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020.

VD Karin Bryder kommenterar:
För att finansiera marknadsföring av TVS och etablering på både konsumentmarknaden och inom sjukvården har styrelsen, villkorat av godkännande på extra bolagsstämma, beslutat om att genomföra en företrädesemission om cirka 19,3 MSEK. Emissionslikviden är avsedd att finansiera marknadslanseringen av TVS samt vidare utvecklingsarbete med målsättningen att bygga ett välrenommerat varumärke inom området Kvinnors Hälsa. Innevarande verksamhetsår kommer att vara mycket spännande för Invent Medic.”

Erbjudandet i sammandrag

 • Planerad teckningstid: 12-27 april 2018.
 • Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie.
 • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 288 928 aktier, motsvarande cirka 19,3 MSEK.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
  5 april 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 är registrerade som aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna aktier i planerad nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 135,3 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka
  7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter i bolaget.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
  12-25 april 2018.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den
  12 april 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsförbindelser samt memorandum, teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att offentliggöras på bolagets (http://www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (http://www.sedermera.se) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden inleds.

Senarelagd delårsrapport
Styrelsen har mot bakgrund av den planerade företrädesemissionen beslutat att senarelägga delårsrapporten för perioden januari-mars 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras den 31 maj 2018.

Lock up-avtal
Styrelseordförande Lars Persson (dels privat och dels genom Mandelträdet AB) samt VD Karin Bryder (genom Bryder Consulting AB) ingår i samband med den planerade företrädesemissionen lock up-avtal som förbinder parterna att behålla minst 60 procent av sina respektive innehav i Invent Medic under en period om nio månader räknat från efter genomförd företrädesemission.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med den planerade företrädesemissionen.

Ladda ner: Release