Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) offentliggör härmed memorandum med anledning av bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 12 april 2018. Memorandumet finns tillgängligt på bolagets (www.inventmedic.com), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor. Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Memorandum, teaser och anmälningssedel

Memorandum för företrädesemissionen finns nu publicerat på Invent Medics, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.inventmedic.com, http://www.aktietorget.se och http://www.sedermera.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 12-27 april 2018.
 • Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie.
 • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 288 928 aktier, motsvarande cirka 19,3 MSEK.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 april 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den
  5 april 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 är registrerade som aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 135,3 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka
  7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter i bolaget.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
  12-25 april 2018.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den
12 april 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Ladda ner: Läs som pdf.