Idag, den 12 april 2018, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission. Även allmänheten inbjuds att teckna aktier i företrädesemissionen. Teckningstiden löper till och med den 27 april 2018. Vid fulltecknad företrädesemission tillförs Invent Medic totalt cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Invent Medic har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om cirka 7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bland annat styrelseledamöter i bolaget. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns tillgängligt på Invent Medics (www.inventmedic.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och AktieTorgets (www.aktietorget.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Emissionslikvidens användande
Emissionslikviden från förestående företrädesemission är avsedd att finansiera en utvidgad marknadslansering av TVS. Lansering kommer att ske både mot konsumentmarknaden och mot sjukvården eftersom detta bedöms öka tillgängligheten av produkten och ge Invent Medic utökade marknadsmöjligheter. Bolaget avser initialt att lansera TVS i Sverige och Norden efter sommaren 2018, varpå lansering kommer att ske i fler europeiska länder i samarbete med etablerade aktörer under 2019. Bolaget planerar även för marknadslansering i USA tillsammans med en samarbetspartner under 2020.

Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningstid: 12-27 april 2018.
 • Teckningskurs: 15,00 SEK per aktie.
 • Antal aktier i erbjudandet: Erbjudandet omfattar 1 288 928 aktier, motsvarande cirka 19,3 MSEK.
 • Avstämningsdag: Avstämningsdag var den 6 april 2018. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 4 april 2018. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den
  5 april 2018.
 • Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 6 april 2018 var registrerade som aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt. Sju teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.
 • Antal aktier innan nyemission: 9 022 500 aktier.
 • Värdering (pre-money): Cirka 135,3 MSEK.
 • Teckningsförbindelser: Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka
  7,6 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av emissionsvolymen, med bl.a. styrelseledamöter i bolaget.
 • Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden
  12-25 april 2018.
 • Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den
  12 april 2018 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Memorandum, teaser och anmälningssedel
Memorandum, teaser och anmälningssedel för företrädesemissionen finns nu publicerat på Invent Medics, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.inventmedic.com, http://www.aktietorget.se och http://www.sedermera.se). Härutöver finns möjlighet att teckna aktier med BankID på Sedermera Fondkommissions hemsida.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Ladda ner: Läs som pdf