Den 27 april 2018 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission om cirka 19,3 MSEK inför planerad marknadslansering av TVS efter sommaren 2018. Företrädesemissionen tecknades till cirka
34 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 176 procent. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 288 928 aktier och Invent Medic tillförs cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka
1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 4 maj 2018. 

VD Karin Bryder kommenterar
”Jag vill tacka samtliga som deltog i företrädesemissionen. Marknadslanseringen av TVS är planerad att ske efter sommaren 2018 och vi kommer att lansera TVS både mot konsumentmarknad och sjukvård. Jag ser mycket fram emot att lansera TVS, som kommer att öka livsglädjen för många kvinnor som idag känner sig osäkra och hämmade av sitt urinläckage.”

Teckning och tilldelning i företrädesemissionen
Företrädesemissionen tecknades till 33 968 070 SEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 176 procent. 1 288 928 aktier nyemitteras och Invent Medic tillförs därmed cirka 19,3 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK. 1 218 162 aktier, motsvarande cirka 95 procent av den tecknade emissionsvolymen, tilldelas tecknare med stöd av företrädesrätt. De som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor, vilka är beräknade att skickas ut idag, den 4 maj 2018. Tecknare som inte tilldelas aktier erhåller inga avräkningsnotor.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Invent Medic att uppgå till 10 311 428 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 1 031 142,80 SEK.

Handel med BTA
Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2018.

Flaggning
Som en följd av företrädesemissionen har aktieägaren Lars-Olof Henrikssons innehav minskat till under tio procent av röster och kapital. Lars-Olof Henrikssons ägarandel uppgick före företrädesemissionen till 10,0 procent av röster och kapital och uppgår efter det att företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket till 8,75 procent av röster och kapital.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic i samband med företrädesemissionen.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission

Telefon: 040-615 14 10
E-post: info@sedermera.se

Ladda ner: Release