TVS – Bevisat Effektiv, Säker och Enkel

Marknadslansering är planerad till efter sommaren 2018.

Sammanfattning av delårsrapport

Första kvartalet (januari – mars 2018)

  • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0(0) KSEK.
  • Aktiverat arbete för egen räkning 173 (183) KSEK.
  • Kostnaderna uppgick till 2 467 (1 628) KSEK.
  • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 294 (-1 445) KSEK.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,25 (-0,18) SEK.
  • Likvida medel uppgick till 3 407 KSEK (3 783) vid utgången av perioden.

Resultat i korthet

Q1 Q1 ÅR
KSEK 2018 2017 2017
Rörelsens intäkter 173 183 847
Rörelsens kostnader -2 467 -1 628 -8 995
Rörelseresultat -2 294 -1 445 -8 148
Periodens resultat -2 294 -1 445 -8 148

VD Karin Bryder sammanfattar

”Detta har varit ett framgångsrikt kvartal för Invent Medic. Vi har tagit flera kliv mot vår planerade marknadslansering efter sommaren 2018, dels genom positivt utfall i vår kliniska studie, dels genom inlämnad teknisk fil till vår Notified Body och dels genom att vi efter kvartalet genomförde en lyckad företrädesemission som skapat förutsättningar för en framgångsrik marknadslansering. Jag ser med stor tillförsikt fram emot att marknadslansera TVS efter sommaren 2018.”

Ladda ner: Release