Bolagets första produkt Efemia marknadslanserades den 1 oktober

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari – september 2018)

 • Bolagets försäljning uppgick till 0 (0) KSEK. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK. 
 • Aktiverat arbete för egen räkning 428 (522) KSEK. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 7 048 (5 886) KSEK. 
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -6 604 (-5 211) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,68 (-0,61) SEK. 
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 16 297 KSEK. 

TREDJE KVARTALET (juli – september 2018) 

 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK. 
 • Aktiverat arbete för egen räkning 67 (170) KSEK. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 2 537 (2 076) KSEK. 
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 453 (-1 753) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,19) SEK. 

 VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet 

Under det tredje kvartalet 2018 erhöll vi rätt att CE-märka vår första produkt, Efemia kontinensstöd. Vi fokuserade även på förberedelserna inför marknadslanseringen av produkten som genomfördes efter periodens utgång. Efemia har utvecklats under ett antal år, och det är glädjande att vi nu kan erbjuda en unik lösning som kan förändra vardagen för ett stort antal kvinnor. I och med marknadslanseringen inleds ett nytt kapitel för Invent Medic med huvudfokus på att lansera Efemia i Norden och därefter övriga Europa följt av USA. I dagsläget finns produkten tillgänglig för företag och privatpersoner via Arcameas e-handelsbutik, och vi för även diskussioner med potentiella distributörer och apotek för att göra produkten synlig för ännu fler kvinnor och möjlig att köpa via detaljhandeln.

Ladda ner: Release