Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2018. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av bokslutskommunikén

TOLV MÅNADER ( januari – december 2018) 

 • Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (153) KSEK. 
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 427 (694) KSEK. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 9 795 (8 995) KSEK. 
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -9 311 (-8 148) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,94 (-0,94) SEK. 
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 12 889 KSEK. 
 • Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018-01-01 – 2018-12-31. 

FJÄRDE KVARTALET (oktober – december 2018) 

 • Bolagets försäljning uppgick till 41 (0) KSEK. 
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK. 
 • Aktiverat arbete för egen räkning uppgick till 0 (172) KSEK. 
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 2 747 (3 110) KSEK. 
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -2 706 (-2 938) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,33) SEK. 

Resultat i korthet 

KSEK  2018 okt-dec  2017 okt-dec  2018 jan-dec  2017 jan-dec 
Rörelsens intäkter  41  172  485  847 
Rörelsens kostnader  -2 747  -3 110  -9 795  -8 995 
Rörelsens resultat  -2 706  -2 938  -9 310  -8 148 
Periodens resultat  -2 706  -2 938  -9 311  -8 148 

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet 

I början av oktober lanserade vi äntligen den första Arcamea-produkten Efemia kontinensstöd via Arcamea.se efter en stark avslutning på utvecklingsfasen under 2018. Tack vare tidigt inledda diskussioner med potentiella distributionspartners kunde vi meddela att en utvärdering av produkten inletts i Tyskland under kvartalet, och efter periodens slut presenterades det första avtalet med Apoteket AB, Sveriges största apotekskedja. Under kvartalet inleddes även en eftermarknadsstudie tillsammans med Aller media, och bolaget erhöll besked om ett ytterligare patentgodkännande i USA. 

Ladda ner: Release