ANDRA KVARTALET (april – juni 2019)

  • Bolagets försäljning uppgick till 101 (0) KSEK.

  • Aktiverat arbete för egen räkning 0 (187) KSEK.

  • Rörelsekostnaderna uppgick till 3 243 (2 043) KSEK.

  • Resultatet efter skatt uppgick till -3 143 (-1 857) KSEK.

  • Resultat per aktie uppgick till -0,30 (-0,19) SEK.

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet 

Under det andra kvartalet 2019 fortsatte vi att fokusera på att etablera och marknadsföra Invent Medics första produkt Efemia kontinensstöd i Sverige, Norden och Europa. Marknadsföringen riktas mot såväl hälsovårdsaktörer med tillhörande yrkesgrupper som mot konsumenter. Försäljningsintäkterna är ännu blygsamma men trenden ser lovande ut, och Sveriges två största apotekskedjor har med produkten i sina kampanjer. En positiv utvärdering av Efemia i Tyskland, med 10 miljoner potentiella användare, presenterades under kvartalet. Resultaten bidrog till att vi kunde teckna ett distributionsavtal med den konsumentfokuserade tyska aktören Arteriomed efter periodens slut. Under perioden presenterades även positiva resultat från en uppföljningsstudie fokuserad på självupplevd livskvalitet.

Ladda ner: Release
, Invent Medic Q2 SE