VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet

Under det tredje kvartalet 2019 har vi lagt myckettid på att förbereda lanseringarna av efemia iStorbritannien och Tyskland vilka sker nu under detfjärde kvartalet. Bland annat har vi skickat ut denförsta omgången produkter som beställts. Samtidigtfortsätter vi med vår marknadsföring av efemia iSverige, där flera regioner inom hälsovården äntligenkommit igång med lämpliga upphandlingar där videltar med efemia. Under kvartalet medverkade viäven vid den internationella inkontinenskonferensenICS i Göteborg. Intresset var mycket stort förefemia, och vi knöt flertalet spännande kontakter attarbeta vidare med framöver. Dessutom pekade devetenskapliga föreläsningarna på vikten av produktersom efemia, både generellt som ett komplement tilloperationer och för specifika kvinnogrupper. En avdessa grupper är kvinnor som håller på med “highimpact”-aktiviteter såsom gymträning, ett segmentsom vi nu tittar närmare på. efemia har redanvisat sig vara mycket lämplig vid gymträning. I tvånyligen genomförda studier blev samtliga deltagarehjälpta av produkten. Vi arbetar även vidare medutvärderingen av flera lovande potentiella produkterinom vaginal hälsa, då vi ser stor potential i attbredda vår produktportfölj i takt med att vårtdistributionsnätverk för efemia breddas till fler ochstörre marknader.

Resultat i korthet

KSEK 2019juli – sept 2018juli – sept 2019jan – sept 2018jan – sept 2018jan – dec
Försäljningsintäkter 31 0 248 0 41
Övriga intäkter  0 84 0 445 444
Rörelsens kostnader -2 875 -2 537 -9 207 -7 048 -9 795
Periodens resultat  -2 844 -2 453 -8 960 -6 604 -9 311
Ladda ner: Release
, Invent Medic Q3 SVE 191031