Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic”) meddelar idag att styrelsen har beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 februari 2020, genomföra en företrädesemission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) om initialt cirka 29,8 MSEK (före emissionskostnader). Genom företrädesemissionen emitteras även vederlagsfria teckningsoptioner vilka, förutsatt att den initiala företrädesemissionen fulltecknas, i mars 2021 kan tillföra Invent Medic ytterligare totalt högst cirka 14,9 MSEK. Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,7 MSEK och emissionsgarantier om cirka 20,7 MSEK, motsvarande totalt cirka 82 procent av den initiala emissionen. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Den sammanlagda emissionslikviden från både företrädesemission och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner uppgår således till cirka 44,7 MSEK (före emissionskostnader). Den likvid bolaget tillförs är avsedd att finansiera en accelererad internationell marknadslansering av bolagets produkt Efemia. Kallelse till extra bolagsstämma kommer att offentliggöras inom kort.

Bakgrund och motiv till företrädesemissionen

Ansträngningsinkontinens, den vanligaste formen av urininkontinens hos kvinnor, drabbar uppskattningsvis omkring 20 procent av alla kvinnor. Invent Medics produkt Efemia är den enda icke-kirurgiska produkten som bygger på samma vetenskapliga principer som tillämpas vid de vanligaste kirurgiska ingreppen för att avhjälpa ansträngningsinkontinens. Produkten är säker, effektiv och enkel att använda och dess goda effekt är väl bevisad i flera studier. Av de studiedeltagare som blivit hjälpta av produkten uppgav 83 procent att de skulle fortsätta att använda Efemia.

Fram till marknadslanseringen av Efemia 2018 var Invent Medic ett utvecklingsbolag. Bolaget har nu övergått till att vara en kommersiell aktör inom kvinnohälsa. Efemia finns idag tillgänglig för köp i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien och Norge. Efemia kommer även att finnas tillgänglig i både Belgien och Nederländerna med start under det första kvartalet 2020. Under den kommande treårsperioden planerar bolaget att introducera produkten i ytterligare ett antal europeiska länder samt i USA. Mot bakgrund av den rådande marknadssituationen samt det positiva gensvar som bolaget erhållit från befintliga användare och övriga intressenter bedömer styrelsen att bolagets primära fokus under den kommande treårsperioden bör vara vidare marknadsexpansion för Efemia. Bolaget kommer även att arbeta med att förstärka produktportföljen med nya, innovativa produkter riktade till kvinnor mitt i livet.

I syfte att finansiera ovan nämnd expansion har styrelsen i Invent Medic fattat beslut om genomförande av en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission av units om totalt cirka 44,7 MSEK varav cirka 29,8 MSEK avses anskaffas initialt och ytterligare cirka 14,9 MSEK kan tillföras bolaget genom nyttjande av teckningsoptioner cirka 12 månader senare. Styrelsens beslut är förutsatt den extra bolagsstämmans godkännande.

VD Karin Bryder kommenterar

”Att urininkontinens är ett utbrett problem för både män och kvinnor är ingen nyhet. Uppskattningsvis drabbas ungefär var femte kvinna av ansträngningsinkontinens, vilken är den vanligaste formen av urininkontinens för kvinnor. Det är känt att ofrivilligt urinläckage kan leda till att kvinnan känner sig begränsad i sociala sammanhang, i arbetet och i intima situationer. Rädslan för att drabbas av läckage kan göra att hon till exempel undviker fysisk aktivitet som träning. Om problemet inte åtgärdas kan detta därför leda till både fysisk och psykisk ohälsa – ofta helt i onödan. Efemia, vår första produkt som lanserades för drygt ett år sedan, möjliggör för kvinnor med ansträngningsinkontinens att fortsätta leva ett aktivt liv och inte låta sig stoppas. Givet hur många kvinnor som är drabbade, är det uppenbart att det finns ett väldigt stort underliggande behov och en stor marknadspotential för en produkt som Efemia. Mot bakgrund av vår marknadssituation idag och det positiva gensvar vi har fått från våra studier och från samarbetspartners, är vår bedömning att marknadspotentialen för Efemia är så hög att bolagets huvudfokus under den kommande treårsperioden bör ligga på vidare marknadsexpansion. Det är för att finansiera denna ambitiösa och målinriktade satsning som vi nu ämnar genomföra en företrädesemission om totalt cirka 45 MSEK. Vi befinner oss i starten av en fantastiskt spännande resa och genomför nu en kapitalresning som möjliggör att i snabb takt ta vår verksamhet till nästa nivå.”  

Företrädesemissionen

Styrelsen i Invent Medic har beslutat att, under förutsättning av godkännande vid extra bolagsstämma den 4 februari 2020, genomföra en företrädesemission om initialt 29,8 MSEK genom emission av högst 736 530 units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Även allmänheten ges möjlighet att teckna units i företrädesemissionen. Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 24,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 3,7 MSEK (cirka 12 procent). Garantiåtaganden i företrädesemissionen motsvarar cirka 20,7 MSEK (cirka 70 procent). Teckningsförbindelser och garantiåtagande har inte säkerställts via förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande. Kontant premieersättning om tio procent utgår för garantiåtagande.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

Teckningstid: 13 februari 2020 – 27 februari 2020.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 7 februari 2020 är aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt: 5 februari 2020

Första dag för handel i aktien exklusive uniträtt: 6 februari 2020

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 736 530 units. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningskurs: Teckningskursen är 40,50 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 6,75 SEK.

Antal aktier innan emission: 10 311 428 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: cirka 69,6 MSEK

Handel med uniträtter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 februari 2020 till och med den 25 februari 2020.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 februari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2020.

Utspädning: Genom den initiala företrädesemissionen kommer Invent Medics aktiekapital att öka med högst 441 918,00 SEK genom nyemission av högst 4 419 180 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 220 959,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 13 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021.

Fullständiga villkor och anvisningar, information om teckningsåtagande och garantiteckning samt prospekt och teaser kommer att offentliggöras på bolagets (www.inventmedic.com), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) och Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor senast i samband med att teckningstiden i den planerade företrädesemissionen inleds.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och emissionsinstitut till Invent Medic i samband med företrädesemissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Ladda ner: Release