Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020 kl. 10.00 på Medicon Village – byggnad 301, Scheelevägen 2 i Lund.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 januari 2020, och
 • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 29 januari 2020 skriftligen till Invent Medic, Medicon Village, Scheelevägen 2, 223 81 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 72-38 11 70 eller per e-post anmalan@inventmedic.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 29 januari 2020, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida http://www.inventmedic.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 10 311 428 stycken. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission.
 8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission (punkt 7)

Genom företrädesemission ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 441 918,00 kronor genom nyemission av högst 4 419 180 aktier till en teckningskurs om 6,75 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 29 829 465,00 kronor.

Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 220 959,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. En unit består av sex (6) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie vardera.
 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.

 

 1. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 7 februari 2020. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. För varje tecknad unit ska erläggas 40,50 kronor kontant (6,75 kronor per aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 13 februari 2020 till och med den 27 februari 2020. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,75 kronor per aktie kontant.
 1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021.
 1. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad handel.
 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av särskild bilaga.
 1. Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan om deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Övrigt

Fullständigt förslag till beslut, handlingar enligt 13 kap. 6 § och 14 kap. 8 § aktiebolagslagen samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2, i Lund samt på bolagets webbplats (http://www.inventmedic.com) senast två veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman har rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551).

Lund i januari 2020

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner: Release