Idag, den 4 februari 2019, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Genom företrädesemission ska bolagets aktiekapital kunna ökas med högst 441 918,00 kronor genom nyemission av högst
4 419 180 aktier till en teckningskurs om 6,75 kronor per aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 29 829 465,00 kronor. Genom företrädesemission ska bolaget emittera högst 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av vardera en (1) ny aktie i bolaget. Genom utnyttjande av de utgivna teckningsoptionerna av serie TO 1 kan aktiekapitalet komma att öka med högst 220 959,00 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt:

 1. En unit består av sex (6) nyemitterade aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1 berättigande till teckning av en (1) ny aktie vardera.
 1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny unit.
 1. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 7 februari 2020. Även annan kan teckna i emissionen.
 1. För varje tecknad unit ska erläggas 40,50 kronor kontant (6,75 kronor per aktie). Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
 1. Teckning av units ska ske under perioden från och med den 13 februari 2020 till och med den 27 februari 2020. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
 1. För det fall inte samtliga units tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier till annan som tecknat units utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya units med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya units som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I tredje hand ska tilldelning av nya units som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till emissionsgaranterna i förhållande till storleken av de ställda garantiåtagandena, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

 1. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket. Aktier som utgivits efter nyttjande av teckningsoption av serie TO 1 medför rätt till utdelning på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.
 1. En teckningsoption av serie TO 1 berättigar innehavaren till teckning av en (1) aktie i bolaget till en teckningskurs om 6,75 kronor per aktie kontant.
 1. Teckning av aktier i bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021.
 1. Teckningsoptionerna av serie TO 1 ska vara föremål för organiserad handel.
 1. De fullständiga villkoren för teckningsoptionerna av serie TO 1 framgår av särskild bilaga.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Ladda ner: Release