Idag, den 13 februari 2020, inleds teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) företrädesemission av units för att finansiera en accelererad internationell marknadslansering av bolagets produkt Efemia. Även allmänheten inbjuds att teckna units i företrädesemissionen. Vid fulltecknad initial emission tillförs Invent Medic cirka 29,8 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nyemitteras, genom företrädesemissionen av units, vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1, vilka under mars 2021 kan tillföra bolaget ytterligare högst 14,9 MSEK före emissionskostnader.  Bolaget har på förhand erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande om totalt cirka 20,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av den initiala emissionen. Prospekt, teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Invent Medics (www.inventmedic.com), Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Erbjudandet i företrädesemissionen i sammandrag

Teckningstid: 13 februari 2020 – 27 februari 2020.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 7 februari 2020 var aktieägare i Invent Medic äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) gammal aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Innehav av fjorton (14) uniträtter berättigar till teckning av en (1) ny unit. En (1) unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsåtagande och garanti: Teckningsförbindelser och garantiåtagande uppgår till totalt cirka 20,7 MSEK, vilket motsvarar cirka 82 procent av företrädesemissionen. Av detta avser cirka 3,7 MSEK teckningsåtagande.

Sista dag för handel i aktien inklusive uniträtt: 5 februari 2020

Första dag för handel i aktien exklusive uniträtt: 6 februari 2020

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionens initiala del omfattar upp till 736 530 units, vilket motsvarar cirka 29,8 MSEK. Bolaget kan, förutsatt fulltecknad initial emission, vid ett senare tillfälle erhålla ytterligare cirka 14,9 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner.

Teckningskurs: Teckningskursen är 40,50 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 6,75 SEK. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt.

Antal aktier innan emission: 10 311 428 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: cirka 69,6 MSEK

Handel med uniträtter: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 februari 2020 till och med den 25 februari 2020.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 februari 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2020.

Utspädning: Genom den initiala företrädesemissionen kommer Invent Medics aktiekapital att öka med högst 441 918,00 SEK genom nyemission av högst 4 419 180 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 30 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 220 959,00 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 13 procent av rösterna och kapitalet i bolaget.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 i sammandrag

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Varje teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en ny aktie till en kurs om 6,75 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan ske under perioden från och med den 25 februari 2021 till och med den 18 mars 2021.

Investerarträffar

I samband med företrädesemissionen av units kommer representanter från Invent Medic att presentera verksamheten och bolagets framtidsplaner vid ett antal investerarträffar. Se nedanstående schema för detaljer:

13 februari – Göteborg – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg
kl. 11.30-13.00

Anmälan sker via http://www.sedermera.se
 

14 februari – Stockholm – Investerarlunch med Sedermera Fondkommission
At Six Hotel, Brunkebergstorg 6, 111 51 Stockholm
kl. 11.30-13.00

Anmälan sker via http://www.sedermera.se

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även emissionsinstitut i samband med emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

För mer information om företrädesemissionen, vänligen kontakta: 
Sedermera Fondkommission 
Telefon: +46 (0) 40-615 14 10 
E-post: info@sedermera.se

Ladda ner: Release
, Invent Medic Teaser villkor SE
, Invent Medic Teaser villkor EN
, Invent Medic anmälningssedel UTR SE
, Invent Medic anmälningssedel MTR EN