Under kvartalet säkerställde Invent Medic finansieringen av bolagets ambitiösa
expansionsplan i Europa och USA med en övertecknad nyemission om 29,8 MSEK.

Övertecknad nyemission om 29,8 MSEK samt godkännanden om kostnadstäckning av Efemia i Norge och Nederländerna

 

FÖRSTA KVARTALET

(januari–mars 2020)
∞ Bolagets försäljning uppgick till 402 (117) KSEK.
∞ Rörelsekostnaderna uppgick till 4 034 (3 090) KSEK.
∞ Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 699 (-2 973) KSEK.
∞ Resultat per aktie uppgick till -0,34 (-0,29) SEK.
∞ Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 24 273 (9 651) KSEK.

Resultat i korthet

KSEK

2020

jan–mars

2019

jan–mars

2019

jan–dec

2018

jan–dec

Försäljningsintäkter 402 117 620 41
Övriga intäkter 1 0 0 444
Rörelsens kostnader -4 034 -3 090 -13 357 -9 795
Periodens resultat -3 699 -2 973 -12 743 -9 311
Ladda ner: Release
, Invent Medic Q1 SVE 200504 v3