Stabil försäljning i Sverige och Norge samt fortsatt coronapåverkan på övriga marknader

FÖRSTA NIO MÅNADERNA (januari–september 2020)

 • Bolagets försäljning uppgick till 1 161 (248) KSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 13 (0) KSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 12 031 (9 207) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -11 049 (-8 960) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,80 (-0,87) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 15 973 (3 921) KSEK.

TREDJE KVARTALET (juli–september 2020)

 • Bolagets försäljning uppgick till 288 (31) KSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 0 (0) KSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 3 731 (2 875) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -3 504 (-2 844) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,24 (-0,28) SEK.

Resultat i korthet

KSEK 2020jul-sep 2019jul-sep 2020jan-sep 2019jan-sep 2019jan-dec
Försäljningsintäkter 288 31 1161 248 620
Övriga intäkter 0 0 13 0 0
Rörelsens kostnader -3 731 -2 875 -12 031 -9 207 -13 357
Periodens resultat -3 504 -2 844  -11 049 -8 960 -12 743

VD Karin Bryder sammanfattar kvartalet

Under kvartalet märktes regionala skillnader när det gäller hur mycket hälsovården påverkas av coronapandemin. I Sverige och Norge har aktiviteten inom Efemias område ökat igen. Det tillsammans med nya avtal med webbapoteket Apotea respektive Kronans Apotek (som även inkluderar distributören Oriola) samt framgångsrika kampanjer bidrog till en stabil försäljning. Däremot har försäljningen inte kommit igång som väntat i Storbritannien och Tyskland som drabbats hårdare av den återigen ökande smittspridningen. Framtiden ser dock ljus ut med tanke på avtalet om kostnadsersättning med NHS England samt att Efemia inkluderades på de tyska sjukförsäkringsbolagens lista över ersättningsberättigade medicinska produkter i oktober. När avtal tecknats även direkt med de berörda försäkringsbolagen kommer Efemia att vara godkänd för kostnadsersättning på samtliga möjliga marknader i Europa. Det fjärde kvartalet har inletts på ett positivt sätt med den framgångsrika kampanjen ”Stöd i kön” i Sverige. Samtidigt fortgår förberedelserna inför en möjlig lansering i USA och eventuellt fler marknader enligt plan, liksom arbetet med att utöka vår pipeline.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2020-10-27 12:14 CET.

Ladda ner: Release
, Invent Medic Q3rapport SVE 201026