Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2020. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kronor (SEK). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

VD Karin Bryder sammanfattar

Vi avslutade 2020 i ett högt tempo. Efemia kontinensstöd inkluderades i den tyska hälsovårdens förteckning över ersättningsberättigade medicinalprodukter, ett distributionsavtal tecknades för Spanien, ansökan om marknadsregistrering för Efemia i USA färdigställdes inför slutgranskning och ett holistiskt menskoppsprojekt inkluderades i vår produktpipeline. I jämförelse med alla mänskliga och ekonomiska tragedier under pandemin så känns våra utmaningar lätta att hantera, men samtidigt hade vi gärna sett att våra distributörer hade fått genomföra sina ambitiösa tillväxtstrategier som låg klara i början av 2020. Trots detta kan vi konstatera att Invent Medics omsättning ökade från 620 TSEK till 1 517 TSEK under 2020, en uppgång med ca 140 %. Marginalbidraget, dvs försäljning minus direkta produktionsomkostnader, översteg 70 % vilket är mycket glädjande att konstatera. Det är i huvudsak Sverige och Norge som har stått för vår omsättning, och det är tydligt att produkten tas emot väl i Norden med återkommande kunder. Vi ser att kvinnor fortsätter att använda Efemia kontinensstöd och att utskrivare rekommenderar den allt oftare. Med nya strategier och ambitiösa planer hos alla våra distributörer, en ny produkt och nya marknader ser jag fram emot 2021 med stor tillförsikt.

TOLV MÅNADER (januari – december 2020)

 • Bolagets försäljning uppgick till 1 517 (620) KSEK.
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 30 (0) KSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 16 941 (13 357) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -15 643 (-12 743) KSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -1,12 (-1,23) SEK.
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 10 899 KSEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

FJÄRDE KVARTALET (oktober – december 2020)

 • Bolagets försäljning uppgick till 356 (372) KSEK
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 17 (0) KSEK.
 • Rörelsekostnaderna uppgick till 4 909 (4 150) KSEK.
 • Resultatet före och efter skatt uppgick till -4 593 (-3 783) KSEK. 
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,37) SEK.

Resultat i korthet

KSEK

2020
okt-dec

2019
okt-dec

2020
jan-dec

2019
jan-dec

Försäljningsintäkter 356 372 1 517 620
Övriga intäkter 17 0 30 0
Rörelsens kostnader -4 909 -4 150 -16 941 -13 357
Periodens resultat -4 593 -3 783 -15 643 -12 743

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-11 09:37 CET.

Ladda ner: Release
, Invent Medic Q4 rapport SVE 210210