Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har inför optionsinlösen, som inleds den 25 februari 2021, skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtaganden samt en lånefacilitet. Personer ur styrelse och ledning, samt större aktieägare har signerat avtal om teckningsåtagande genom vilka de förbinder sig att nyttja sina respektive teckningsoptioner av serie TO 1. Samtidigt har en extern part tecknat avtal om garantiåtagande i en toppgaranti. Totalt motsvarar tecknings- och garantiåtagandena ett åtagande om cirka 34 procent av den likvid Bolaget kan erhålla genom optionsinlösen. Samma externa part har även avtalat om en lånefacilitet som säkerställer att Bolagets kapitalbehov är väl mött för att kunna genomföra planerade aktiviteter.

Teaser, anmälningssedel och mer information om optionsinlösen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets och Sedermera Fondkommissions hemsidor senast den 25 februari 2021.

Tecknings- och garantiåtagande
Tillsammans omfattar tecknings- och garantiåtagandena totalt cirka 5 MSEK, vilket motsvarar cirka 34 procent av den likvid Bolaget kan erhålla genom inlösen av teckningsoptioner. Teckningsåtagandena omfattar totalt 299 884 optioner, vilket motsvarar teckning av nya aktier om totalt 2 024 217 SEK. Garantiåtagandet, som avser en så kallad toppgaranti, omfattar 444 444 optioner, vilket motsvarar nya aktier till ett värde om 2 999 997 SEK. För garantiåtagandet utgår en ersättning om tio procent på garanterat belopp. Parter som ingått avtal om tecknings- och garantiåtagande presenteras nedan.

Part Teckningsåtagande (SEK) Garantiåtagande (SEK)
Råsunda Förvaltning Aktiebolag 2 999 997,00
Topejo Group AB 666 751,50
Robert Joki 499 365,00
Tobias Granberg 312 093,00
Bryder Consulting AB1 278 984,25
Lars Persson2 167 494,50
Per Heander3 99 528,75
Totalt 2 024 217,00 2 999 997,00

Ägs av Bolagets VD Karin Bryder och närstående.
2 Bolagets styrelseordförande.

3 Bolagets Chief Financial Officer.

Lånefacilitet
Bolaget har ingått avtal om en lånefacilitet om 10 MSEK med Råsunda Förvaltning Aktiebolag. Genom lånefaciliteten ges Bolaget möjlighet att låna kapital (upp till ackumulerat högst 10 MSEK) vid flera tillfällen under 12 månader till marknadsmässiga villkor. Genom säkerställandet av kapital är Bolagets kapitalbehov för kommande 12 månader tillgodosett, även i det fall att kommande teckningsoptionsinlösen ej nyttjas fullt ut.

VD Karin Bryder kommenterar
”Genom detta säkerställande av kapital har vi resurser att fortsätta våra aktiviteter enligt plan. Vi kommer att ha kapital att genomföra fortsatt marknadsexpansion i Europa och marknadsintroduktion i USA av produkten Efemia kontinensstöd samt marknadsintroduktion i Norden av Efemia menskopp och ytterligare utökning av Bolagets produktportfölj.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även genom varumärket Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-02-22 07:35 CET.

Ladda ner: Tecknings- och garantiåtagande