Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Invent Medic Sweden AB:s (“Invent Medic” eller “Bolaget”) emission av units i januari 2020 inleds idag, den 25 februari 2021, och avslutas den 18 mars 2021. Genom fullt nyttjande av teckningsoptioner kan Bolaget tillföras cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader. Inför optionsinlösen har Invent Medic skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtagande (top-down) samt en lånefacilitet som säkrar Bolagets kapitalbehov. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Bolagets, Sedermera Fondkommissions och Nordic Issuings hemsidor.

Information om teckningsoptioner av serie TO 1
Invent Medic genomförde i januari 2020 en emission av units bestående av aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner. Totalt emitterades 2 209 590 teckningsoptioner av serie TO 1, som under nyttjandeperioden från den 25 februari 2021 till den 18 mars 2021 ger innehavaren möjlighet att teckna nya aktier till en kurs om 6,75 SEK per aktie. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Invent Medic tillföras totalt 14,9 miljoner SEK före emissionskostnader (om cirka 0,9 MSEK).

För mer information och en utförligare beskrivning av Invent Medics verksamhet hänvisas till Bolagets hemsida samt det prospekt som offentliggjordes av Bolaget i januari 2020 i samband med emissionen av units. Prospekt och övrig investerarrelaterad dokumentation finns tillgänglig på Invent Medics (www.inventmedic.se), Sedermera Fondkommissions (www.se­dermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.

VD Karin Bryder kommenterar
”Vi befinner oss i en expansiv fas med marknadsexpansion i Europa, marknadsintroduktion i USA av Efemia kontinensstöd, marknadsintroduktion i Norden av Efemia menskopp, samt ytterligare utökning av Bolagets produktportfölj. Det känns mycket bra att intresset för vårt bolag och dess tillväxtmålsättningar resulterat i viktigt säkerställande inför optionsinlösen. Genom detta säkerställande av kapital har vi resurser nog för att fortsätta våra aktiviteter enligt plan, och kan ta Invent Medic till nästa nivå.”, säger Karin Bryder.

Tecknings- och garantiåtagande
Som tidigare meddelats genom pressmeddelande har Bolaget inför optionsinlösen ingått avtal om tecknings- och garantiåtagande, vilka tillsammans omfattar cirka 5 MSEK, vilket motsvarar cirka 34 procent av den likvid Bolaget kan erhålla genom inlösen av teckningsoptioner. Teckningsåtagandena omfattar totalt 299 884 optioner, vilket motsvarar teckning av nya aktier om totalt 2 024 217 SEK. Garantiåtagandet, som avser en så kallad toppgaranti, omfattar 444 444 optioner, vilket motsvarar nya aktier till ett värde om 2 999 997 SEK. För garantiåtagandet utgår en ersättning om tio procent på garanterat belopp.

Lånefacilitet
Bolaget har utöver ovanstående säkerställande även ingått avtal om en lånefacilitet om 10 MSEK med Råsunda Förvaltning Aktiebolag. Genom lånefaciliteten ges Bolaget möjlighet att låna kapital (upp till ackumulerat högst 10 MSEK) vid flera tillfällen under 12 månader till marknadsmässiga villkor. Genom säkerställandet av kapital är Bolagets kapitalbehov för kommande 12 månader tillgodosett, även i det fall att nu förestående optionsinlösen ej nyttjas fullt ut.

TO 1 i sammandrag
Nyttjandeperiod: 25 februari – 18 mars 2021.
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Det finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 16 mars 2021.
Antal utestående akter: 14 730 608 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 99,4 MSEK.

Emissionslikvidens användande

  • Finansiering av marknadsexpansion till flera europeiska marknader samt USA.
  • Kraftfull satsning på digital marknadsföring av Efemia kontinensstöd.
  • Färdigställa produktutveckling och genomföra lansering av Efemia menskopp.
  • Ytterligare utöka Bolagets produktportfölj.

Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Invent Medic öka med 2 209 590 aktier, till 16 940 198 aktier och aktiekapitalet kommer öka med 220 959,00 SEK till 1 694 019,80 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 13 procent (baserat på nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1). Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 14,9 miljoner SEK före emissionskostnader.

Viktiga datum

  • 25 februari – nyttjandeperioden inleds
  • 16 mars – sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 18 mars – nyttjande perioden slutar
  • 23 mars – planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegraden
  • 1 april – planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktier

Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga från och med idag, den 25 februari 2021, på Invent Medics (www.inventmedic.se), Sedermera Fondkommissions (http://www.sedermera.se) och Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor. Även fullständiga villkor och mer information om nyttjandet av teckningsoptionerna finns tillgängligt på ovanstående hemsidor.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även genom varumärket Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.

Ladda ner: Release