Den 18 mars 2021 avslutades nyttjandeperioden för Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 1, som emitterades i samband med Bolagets emission av units i januari 2020. Totalt nyttjades 924 550 teckningsoptioner av serie TO 1 (inklusive teckningsåtagande), motsvarande en nyttjandegrad om cirka 41,8 procent. Genom nyttjandet tillförs Invent Medic cirka 6,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har, som tidigare kommunicerats, avtalat om garantiteckning med Råsunda Förvaltning Aktiebolag (”Råsunda Förvaltning”). Styrelsen i Invent Medic har idag beslutat att för extra bolagsstämma föreslå beslut om en riktad nyemission om 444 444 aktier till Råsunda Förvaltning, i enlighet med avtalat garantiåtagande. Förutsatt att extra bolagstämma beslutar i enlighet med styrelsens förslag kommer Invent Medic att tillföras ytterligare cirka 3 MSEK. Kallelse till extra bolagsstämma publiceras inom kort. Inklusive tidigare kommunicerad lånefacilitet uppgående till 10 MSEK medför utfallet att Invent Medic säkrar kapitalbehovet för de kommande 12 månaderna.

VD Karin Bryder kommenterar:
”Tack vare att investerare visat ett fortsatt starkt förtroende för vår verksamhet, samt genom lånefaciliteten med Råsunda Förvaltning, har vi nu säkerställt den finansiering som krävs för att bibehålla hög styrfart i organisationen och fortsätta vår planerade produkt- och marknadsexpansion – bland annat med målet att introducera Bolagets produkter på den amerikanska marknaden.”

Optionslösen av TO 1
Totalt nyttjades 924 550 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande en nyttjandegrad om cirka 41,8 procent.

Riktad nyemission
Inom ramarna för tidigare kommunicerat garantiåtagande har styrelsen föreslagit att extra bolagsstämma ska besluta om riktad nyemission om 444 444 aktier till Råsunda Förvaltning. Förutsatt att extra bolagsstämma beslutar i enlighet med styrelsens förslag tillförs Invent Medic cirka 3 MSEK genom den riktade nyemissionen.

Antal aktier och aktiekapital
När teckningsoptionsinlösen och riktad nyemission (förutsatt att bolagsstämma godkänner styrelsens förlag) registrerats på Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Invent Medic att uppgå till 16 099 602 stycken och aktiekapitalet till 1 609 960,20 SEK.

Lånefacilitet
Bolaget har, som tidigare kommunicerats, ingått avtal om en lånefacilitet om 10 MSEK med Råsunda Förvaltning. Utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1, den riktade nyemissionen och lånefaciliteten säkrar Bolagets kapitalbehov för de kommande 12 månaderna.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även genom varumärket Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1 och den planerade riktade emissionen. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-03-23 15:14 CET.

Ladda ner: Release