Idag, den 9 april, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade extra bolagsstämman i Invent Medic Sweden AB (publ) den 9 april 2021 om en riktad emission av 444 444 aktier, varefter bolagets aktiekapital får ökas med högst 44 444 kronor.

Rätt att teckna aktier enligt beslutet ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt endast tillkomma Råsunda Förvaltnings AB. Emissionskursen för varje aktie ska vara 6,75 kronor och teckning av aktier genom den riktade nyemissionen ska ske genom kontant betalning senast den 15:e april, 2021.

På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (så kallad poströstning) enligt tillfällig lagstiftning.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.inventmedic.com/investrarinformation/Bolagsstyrning/Bolagsstämmor, senast fredagen den 16 april 2021.

Ladda ner: Release