Rättelsen avser att pressmeddelande med rubriken ” Årsredovisning 2020 och Beslutsunderlag inför årsstämma 5 maj 2021″, publicerat den 14 april 2021, obefogat klassades som information som är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”). Informationen i pressmeddelandet är regulatorisk men inte av MAR-karaktär. Pressmeddelandet i sin helhet, utan hänvisning till MAR, återfinns nedan. Rättelsen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 april 2021.

Invent Medic Sweden AB presenterar idag årsredovisningen för 2020 samt beslutsunderlag för kommande årsstämma den 5 maj, 2021 i Lund.

Underlag för deltagande i bolagets årsstämma den 5 maj inklusive årsredovisning, fullständigt beslutsunderlag, fullmaktsformulär och poströstningssedel finns per idag den 14 april 2021 på bolagets hemsida http://www.inventmedic.com, kan även rekvireras på begäran från bolaget.

Resultat i korthet

KSEK 2020 jan-dec 2019 jan-dec
Försäljningsintäkter 1 517 620
Övriga intäkter 30 0
Rörelsekostnader -16 941 -13 357
Periodens resultat -15 643 -12 743

Utvalda händelser 2020

  • Under februari genomfördes en förträdesemission med möjlighet för allmänheten att teckna aktier. Emissionen blev övertecknad till 162% av emissionsvolymen.
  • Under året fick bolagets distributörer i Norge, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland besked om att Efemia kontinensskydd tagits upp som ersättningsberättigat hjälpmedel i respektive hälsovårdssystem. Dessutom utökades nätverket med en distributör i Spanien.
  • Under året utökades närvaron på svenska apotek genom att Apoteket AB gav plats åt Efemia kontinensstöd i 33 av sina butiker och att Apotea och Kronans Apotek tog in produkten i sina web sortiment.
  • Under slutet av året förvärvades ett menskoppsprojekt från industridesignern Line Iren Andersen.

VD Karin Bryder sammanfattar året

Vi avslutade 2020 i ett högt tempo då Efemia kontinensstöd under det fjärde kvartalet inkluderades i den tyska hälsovårdens förteckning över ersättningsberättigade medicinalprodukter, ett distributionsavtal tecknades för Spanien, ansökan om marknadsregistrering för Efemia i USA färdigställdes inför slutgranskning och ett holistiskt menskoppsprojekt inkluderades i vår produktpipeline. Under 2020 fortsatte vi att bygga upp och förstärka Invent Medics processer hela vägen från produktutveckling och produktion/logistik till kommersialisering inklusive uppbyggnad av ett internationellt nätverk med utvalda distributörer som delar vårt engagemang för kvinnohälsa. Trots alla dessa framsteg känns 2020 ändå som ett år som vi gärna lämnar bakom oss tillsammans med den pandemi som trängde undan merparten av den planerade hälsovården i Europa. I jämförelse med alla mänskliga och ekonomiska tragedier som uppkommit till följd av pandemin så känns våra utmaningar lätta att hantera, men samtidigt hade vi gärna sett att våra distributörer hade fått genomföra sina ambitiösa tillväxtstrategier som låg klara i början av 2020.

Ladda ner: Release