Idag, den 5 maj 2021, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (så kallad poströstning) enligt tillfällig
lagstiftning. Poströster motsvarande 27,03% av bolagets samtliga aktier var representerade på stämman.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, och Lars Persson omväljs som ordinarie styrelseledamöter samt nyval av Helen Richenzhagen och Frida Wilhelmsson Ulfbratt. Stämman beslutade vidare att Gun-Britt Fransson nyväljs som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om principer för valberedning i Invent Medic Sweden AB
Stämman beslutade om principer för valberedningens utseende enligt vad som framgick av förslaget i kallelsen.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt förslaget i kallelsens beslutsunderlag.

Beslut om ändringar i bolagsordningen
  Stämman beslutade att godkänna de föreslagna ändringarna av bolagsordningen.

Övrigt
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, senast onsdagen den 12 maj 2021.

Lund 5 maj 2021
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

Ladda ner: Release