Som ett led i en ytterligare fokusering på kommersialiseringen av Invent Medics produkter inom kvinnohälsa har styrelsen idag fattat beslut om att påbörja rekrytering av en ny kommersiellt orienterad och säljinriktad VD. Invent Medics nuvarande VD Karin Bryder kommer, efter det att en ny VD tillträtt, att ansvara för bolagets fortsatta produktutveckling.

Marknadsbearbetning och försäljning av Invent Medics första produkt, Efemia kontinensstöd, sker idag i Sverige genom egen webshop direkt till konsument. Produkten finns även på de större Apotekens nätapotek och kan i de fall produkten upphandlats erhållas som hjälpmedel via vården. Bolaget har också samarbete med lokala hjälpmedels- och gymaktörer för att nå ut till konsumenter. I Europa fokuserade Invent Medic initialt på avtal med distributörer med god insikt i de regionala vårdsystemen. Under senare tid har den digitala marknadsföringen och försäljningen riktats alltmer mot fokusgrupper såsom aktiva kvinnor.

Bolaget kommer att lansera ytterligare en produkt i slutet av året, Efemia menskopp.

Invent Medic har under de senaste åren genomgått en förändring från ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag.  Företaget behöver nu en ledare med gedigen erfarenhet av kommersialisering och försäljning. Samtidigt ger detta mig möjligheten att fullt ut fokusera på att vidareutveckla vår position och produktportfölj inom kvinnohälsa, säger Karin Bryder.

Styrelsen ser i samband med nyrekryteringen över bolagets totala organisation och kostnadsmassa.

Å styrelsens och aktieägarnas vägnar vill jag redan nu tacka Karin för hennes insatser som VD och ser fram emot att Karin i den nya rollen fullt ut kan fokusera på produktutveckling, säger Gun-Britt Fransson, styrelsens ordförande.

Rekryteringen av en ny VD inleds omedelbart och beräknas kunna vara genomförd till årsskiftet 2021/2022.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-09-02 08:48 CET.

Ladda ner: Release