Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 12 oktober 2021.

På grund av Covid-19-pandemin och för att förhindra fortsatt smittspridning har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro och att aktieägarna ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer således inte att äga rum.

Bolaget välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid stämman genom förhandsröstning (poströstning) i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid stämman fattade besluten offentliggörs tisdagen den 12 oktober 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i den extra bolagsstämman ska

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 4 oktober 2021, och
  • anmäla deltagandet till bolaget senast måndagen den 11 oktober 2021 genom att ha avgett sin röst enligt instruktionerna under rubriken "Poströstning" nedan.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per måndagen den 4 oktober 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter den 4 oktober 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Poströstning

Styrelsen har beslutat att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt endast genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor och lag om fortsatt giltighet (2020:1154). För poströstningen ska ett särskilt formulär användas som finns tillgängligt på bolagets webbplats http://www.inventmedic.com. Det krävs inte någon separat anmälan, utan ett inskickat poströstningsformulär ses som anmälan. Komplett formulär ska vara bolaget tillhanda senast måndagen den 11 oktober 2021. Det ifyllda och undertecknade formuläret ska skickas med post till Invent Medic Sweden AB, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller med e-post till anmalan@inventmedic.com.

Ombud

Aktieägare som poströstar genom ombud ska utfärda daterad och undertecknad fullmakt som bifogas det poströstningsformuläret tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling för ägare som är juridiska personer. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats http://www.inventmedic.com.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid bolagsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Invent Medic Sweden Att: Karin Bryder, Scheelevägen 2, 223 81 Lund eller via e-post till anmalan@inventmedic.com och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före bolagsstämman, dvs. senast lördagen den 2 oktober 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på bolagets kontor och bolagets hemsida, http://www.inventmedic.com, senast torsdagen den 7 oktober 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 16 099 602. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

  1. Val av ordförande vid stämman.
  2. Val av en eller två justeringsmän.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordningen.
  6. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen.
  7. Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Gun-Britt Fransson föreslås väljas till ordförande vid stämman eller, vid hennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Val av en eller två justeringsmän (punkt 2)

Styrelsen föreslår att Lars Persson utses till att justera protokollet eller, vid hans förhinder, den eller de som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster samt som godkänts av stämmans ordförande och kontrollerats av justeringspersonen.

Ändring av bolagsordningen (punkt 6)

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 4 och § 5 ändras enligt följande

Nuvarande lydelse § 4 Föreslagen lydelse § 4

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

Nuvarande lydelse § 5
§ 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 5 000 000 st och högst 20 000 000 st

§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.

Föreslagen lydelse § 5
§ 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 15 000 000 st och högst 60 000 000 st

Styrelsens förslag till beslut om företrädesemission (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om företrädesemission, varvid bolagets aktiekapital ska ökas med högst 1 207 470,10 kronor genom nyemission av högst 12 074 701 aktier.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av det fullständiga emissionsbeslutet.

Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen är den 20 oktober 2021. Teckningskursen uppgår till 2 kronor per aktie och teckning ska ske under perioden 22 oktober – 5 november 2021.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Invent Medics pressmeddelande den 9 september 2021.

Behandling av personuppgifter

Invent Medic Sweden AB (publ), org.nr 556682-1046, med säte i Lund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med bolagsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf           

Övrigt

Fullständiga förslag till beslut kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund samt på bolagets webbplats (www.inventmedic.com) från och med tre veckor före bolagsstämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund september 2021
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

Ladda ner: Release