Idag, den 12 oktober, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades enhälligt.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade den extra bolagsstämman om ändring av bolagsordningen varigenom bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor och antalet aktier ska vara lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

I enlighet med styrelsens förslag beslutade extra bolagsstämman om en företrädesemission av 12 074 701 aktier, varigenom bolagets aktiekapital ökas med högst 1 207 470,1 kronor.

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid fyra befintliga aktier berättigar till teckning av tre nya aktier. Teckning kan även ske utan stöd av företrädesrätt i enlighet med vad som framgår av emissionsbeslutet.

Teckningskursen för varje aktie ska vara 2 kronor och teckning av aktier ska ske under perioden 22 oktober – 5 november 2021. Ett informationsmemorandum kommer att offentliggöras före teckningsperiodens början. För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för företrädesemissionen, se Invent Medics pressmeddelande den 9 september 2021.

På grund av risken för spridning av covid-19 och myndigheternas föreskrifter och råd genomfördes extra bolagsstämman enbart genom förhandsröstning (så kallad poströstning) enligt tillfällig lagstiftning.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, http://www.inventmedic.com/investrarinformation/Bolagsstyrning/Bolagsstämmor, senast tisdagen den 19 oktober 2021.

Ladda ner: Release