EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Teckningsperioden för företrädesemissionen i Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) (”Företrädesemissionen”) avslutades den 5 november 2021. Sammanräkningen visar att Företrädesemissionen tecknades till motsvarande 44,87 procent med stöd av teckningsrätter och till motsvarande 2,48 procent utan stöd av teckningsrätter. Därutöver tilldelas 32,65 procent av Företrädesemissionen till de garanter som enligt avtal med Bolaget har förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen, i förhållande till gjorda åtaganden. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 16,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 3 MSEK.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det informationsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till de som tilldelats aktier. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 659 761 aktier, från 16 099 602 aktier till 25 759 363 aktier, och aktiekapitalet ökar med 965 976,10 SEK, från 1 609 960,20 SEK till 2 575 936,30 SEK.

Handel med betalda tecknade aktier (IMS BTA) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier efter att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske under vecka 46.

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Invent Medic. Ingen åtgärd har vidtagits för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Japan, Kanada eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Invent Medic har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Ladda ner: Release