EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Företrädesemissionen i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har registrerats hos Bolagsverket och betalda tecknade aktier (BTA) kommer därmed att ersättas med stamaktier. Sista dag för handel med BTA är den 26 november 2021 och nya aktier beräknas att bokas in på respektive depå/VP-konto omkring den 2 december 2021.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 9 659 761 aktier, från 16 099 602 aktier till 25 759 363 aktier, och aktiekapitalet ökar med 965 976,10 SEK, från 1 609 960,20 SEK till 2 575 936,30 SEK.

Information om betald tecknad aktie (BTA)

Kortnamn: IMS BTA

ISIN-kod: SE0016845325

Sista handelsdag: 26 november 2021

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Västra Hamnen Corporate Finance AB är finansiell rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut i samband med företrädesemissionen.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den  2021-11-22 18:01 CET.

Ladda ner: Release