Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2021. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2021

  • Omsättningen ökade med 42% jämfört med samma kvartal 2020. 
  • Bolaget lanserade sin andra produkt, Efemia menskopp.
  • Efemia kontinensstöd lanserades på Amazon.de.
  • En företrädesemission tillförde bolaget cirka 16,2 MSEK.
  • Anna Lindström tillträdde som VD den 5 oktober.

1 oktober – 31 december 2021 (jmf kvartal 4, 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 507 (356) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -6 181 (-4 593) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,27 (-0,31) SEK

Helår 2021 (jmf helår 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 884 (1 517) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -19 029 (-15 643) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -1,09 (-1,12) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 15 795 (10 899) KSEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31

Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommuniké Q4 2021
, PM Bokslutskommunike 2021 pdf