Invent Medic meddelar att bolaget fortsätter att fokusera på ökad försäljning och marknadsföring av sina två produkter Efemia Bladder Support och Efemia Menstrual Cup i Sverige och Europa under 2022. Bolaget förväntar sig en betydande tillväxt under året. Som en konsekvens av detta senareläggs förberedelserna inför en kommande lansering av Efemia Bladder Support i USA, vilket bland annat innebär att bolagets FDA-ansökan tillfälligt kommer att dras tillbaka.

Anna Lindström tillträdde som ny vd för sex månader sedan med ett fokus på att öka Invent Medics försäljning. Samtidigt har en översyn för att minska bolagets kostnader genomförts. Framsteg har nåtts inom båda dessa fokusområden, och nedan följer en uppdatering per område, inklusive status för viktiga försäljningsdrivande målsättningar under 2022.

– Under 2022 kommer Invent Medic att fortsätta transformationen från utvecklingsbolag till försäljningsdrivet bolag, och redan idag arbetar merparten av våra anställda med försäljning eller marknadsföring i någon form. Genom att förfina våra försäljningsprocesser, utöka våra samarbeten med relevanta partners både i Sverige och Europa samt etablera vår nya produkt Efemia Menstrual Cup på marknaden räknar vi med att kunna visa på en betydande försäljningstillväxt under året, säger Invent Medics vd Anna Lindström.

Ökad försäljning

Generellt arbetar Invent Medic idag mycket med sociala medier och influensers för att kombinerat med sökmotoroptimering driva trafik till bolagets försäljningskanaler. I Sverige bedrivs alla kampanjer i egen regi och dessutom översätts material för användning av bolagets distributörer och partners på andra europeiska marknader. Samtliga kampanjer mäts utifrån bland annat räckvidd, unika besökare, antal transaktioner och kostnad per kund. För Efemia Bladder Support riktar sig bolaget även till hälsovårdsregionerna genom att bland annat delta i offentliga upphandlingar. Bolaget fokuserar på de geografiska marknaderna Norden, Storbritannien och Tyskland.

Bolaget är fortsatt inne i en omställningsprocess med fokus på att öka upp försäljningsvolymerna och etablera den nya produkten Efemia Menstrual Cup. Baserat på nuvarande bedömning är det rimligt att förvänta sig att bolagets försäljning kommer att öka signifikant under andra halvåret 2022.

Målsättningar under 2022 – Efemia Bladder Support

– Ytterligare återförsäljare i Tyskland: Uppnåddes under Q1 (Sayco Europe).
– Upphandlad i ytterligare en svensk region: Förväntas under Q3.
– Nya målgrupper – samarbeten med influensers: Under Q1 har ridsport och crossfit introducerats som nya målgrupper med starkt gensvar, framför allt från kvinnor aktiva inom ridsport.

Bolaget utvärderar även sina distributionspartners på utvalda marknader. Målsättningen är att hitta fler partners som liksom Quintet i Norge och Sayco Europe i Tyskland redan har fokus på produkter relaterade till bäckenbottenområdet och därmed förfogar över bästa möjliga kompetensprofil samt försäljningskanaler.

Målsättningar under 2022 – Efemia Menstrual Cup
– Fler samarbeten med influensers: I april kommer omkring 30 influensers att skriva om menskoppen, vilket blir bolagets mest omfattande influenser-satsning hittills. Dessutom har ett spännande samarbete inletts med Natha’s motorsport som drivs av rallycrossföraren Natalie Petersson.

– Ytterligare distributörer: minst fyra europeiska distributörer inom e-tail: Väntas kunna uppnås under Q3.
– Introducera menskoppen hos minst fyra svenska e-tail-kanaler: Väntas kunna uppnås under Q2.

Översyn och optimering av bolagets kostnader
I och med omställningen från utvecklingsbolag till försäljningsdrivet bolag har en omstrukturering genomförts av verksamheten, inklusive en minskning av antalet anställda. Reduktionen av kostnadsmassan väntas få fullt genomslag under det andra kvartalet 2022. Kostnadsmassan bedöms då ha minskat med ca 25% jämfört med fjärde kvartalet 2021.

Utvecklingsverksamheten har minimerats, men det är fortsatt viktigt att bolaget har en stark regulatorisk kompetens för att upprätthålla produkternas CE-märkning. Ett exempel på det framgångsrika arbete som bedrivits under 2021 inom det här området är bolagets genomförda övergång till det nya regelverket MDR.

Invent Medics bedömning är att en avgörande framgångsfaktor är att prioritera utvalda europeiska marknader i detta läge.  Därför senareläggs samtliga förberedande aktiviteter i USA, inklusive bolagets FDA-ansökan för Efemia Bladder Support, vilken tillfälligt kommer att dras tillbaka. Förberedelserna inför en lansering i USA kommer att återupptas när bolaget är redo för detta.

Invent Medic har en tydlig målsättning att vara ett flerproduktsbolag med fokus på området kvinnohälsa.  För att accelerera tillväxten och dra nytta av bolagets plattform med två kvalitetsprodukter, ett välfungerande kvalitetssystem inom medicinteknik, processer för tillverkning och logistik samt en infrastruktur av etablerade leverantörer och återförsäljare avser Invent Medic förvärva ytterligare produkter.  Invent Medic ingår därför ett samarbete med Klara Stock Market Adviser som kommer att bistå i processen med att förvärva kompletterande produkter inom området kvinnohälsa. Som ett led i omorganisationen inom Invent Medic kommer fokus vara på färdigutvecklade och marknadsintroducerade produkter som direkt kan ge försäljningsmässiga synergier.

Filmad presentation och chattrum

En filmad VD-presentation med fördjupad information publiceras samtidigt som detta PM på Invent Medics hemsida. Den 6 april öppnas ett chattrum och frågor kan skickas in av aktieägare och andra intressenter. Dessa kommer att besvaras löpande under dagen, och mellan klockan 16-18 kommer chatten att vara bemannad av VD Anna Lindström samt CFO Per Heander.

Videopresentationen samt chatten går att nå via Invent Medics webbplats https://www.inventmedic.se, och videopresentationen kommer även att finnas tillgänglig på Invent Medics kanal på Vimeo.com.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-29 16:38 CET.

Ladda ner: Release