Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har idag slutfört förvärvet av FlowCup AB (”FlowCup”) som offentliggjordes den 29 december 2022 och i samband med detta beslutat om en kvittningsemission till säljarna. Förvärvet av FlowCup är det första steget för att uppnå Invent Medics strategiska mål att ha en portfölj med minst 10 st produkter inom kvinnohälsa, med en sammanlagd omsättning på minst 50 MSEK inom 3-4 år.

Finansiering och tillträde

Den 29 december 2022 offentliggjorde Invent Medic genom pressmeddelande att Bolaget tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i FlowCup för en köpeskilling om totalt 3,7 MSEK, med beräknat tillträde den 24 januari 2023. Vidare framgick av pressmeddelandet att 0,4 MSEK av köpeskillingen skulle erläggas genom kontant betalning och resterande del skulle erläggas genom reverser som kvittas mot nyemitterade aktier.

Vidare kommunicerades också genomförandet av en riktad nyemission till ett fåtal utvalda parter om cirka 2,6 MSEK samt upptagande av lån om sammanlagt 2 MSEK. Förvärvet av Flowcup var villkorat av att extra bolagsstämman i Invent Medic den 17 januari 2023 beslutade att genomföra den riktade nyemissionen och ge bemyndigande för kvittningsemissionen till säljarna.

Extra bolagsstämman beslutade om den riktade nyemissionen och om bemyndigande för kvittningsemissionen den 17 januari 2023 varför Invent Medic idag har tillträtt aktierna i FlowCup och, med stöd av det aktuella emissionsbemyndigandet, genomfört kvittningsemissionen till säljarna av FlowCup i enlighet med de villkor som kommunicerades den 29 december 2022.

Genom den riktade kontantemissionen emitteras totalt 4 061 625 aktier i Invent Medic, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 406 162,50 kronor med en utspädningseffekt om cirka 16,05 procent (beaktat aktierna i kvittningsemissionen).

Genom kvittningsemissionen till säljarna av FlowCup emitteras totalt 5 699 480 aktier i Invent Medic, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 569 948 kronor med en utspädningseffekt om cirka 11,43 procent (beaktat aktierna i kontantemissionen).

Totalt aktiekapital och antal aktier efter genomförda emissioner uppgår till 3 552 046,80 kronor respektive 35 520 468 aktier.

– Idag har vi tagit ett viktigt steg genom att slutföra förvärvet av FlowCup. Nu ska vi fokusera och leverera på de identifierade synergierna mellan företagen, och på att ytterliga utveckla affären genom att addera produkter. Jag ser mycket fram emot att få FlowCups grundare, Diana Lidforsen, in i Invent Medic teamet med hennes gedigna erfarenhet inom konsumentförsäljning. Som första steg, kommer vi inom kort att lansera tidigare Efemia Menstrual Cup under varumärket FlowCup, säger Anna Lindström, VD Invent Medic.

Ladda ner: Release