Extra bolagsstämman i Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) beslutade den 17 januari 2023 om en riktad emission av högst 900 000 teckningsoptioner till VD och andra medarbetare i Bolaget samt om en riktad emission av högst 500 000 teckningsoptioner till styrelseledamöter. I emissionen till VD och andra medarbetare tecknades 425 000 teckningsoptioner och i emissionen till styrelsen tecknades 378 125 teckningsoptioner, sammanlagt tecknades 803 125 teckningsoptioner.

Teckningsoptionerna har emitterats till en teckningskurs om 0,20 SEK per teckningsoption, vilket motsvarar teckningsoptionernas marknadsvärde. Marknadsvärdet är fastställt efter en tillämpning av sedvanlig värderingsmodell (Black & Scholes).

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,35 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum från och med den 2 februari 2026 till och med den 31 juli 2026. Vid full efterföljande teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna uppgår utspädningen till cirka 2,2 procent beräknat på nuvarande antal aktier i Bolaget.

Ladda ner: Release