Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för verksamhetsåret 2022. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2022

 • Försäljningen ökade med 80% jämfört med samma kvartal 2021 samtidigt som kostnaderna minskade med mer än 50%.
 • Fortsatt stabil trend med försäljningsökning per kvartal, 6% ökning jämfört med föregående kvartal.
 • FlowCup förvärvat samt bolagets finansiering säkrad via riktad emission och lån.
 • Medifa AB utsedd till försäljningsrepresentant för Region Stockholm.

1 oktober – 31 december 2022 (jmf med kvartal 4, 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 913 (507) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -1 830 (-6 181) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,07 (-0,27) SEK

Helår 2022 (jmf med helår 2021)

 • Nettoomsättningen uppgick till 3 106 (1 884) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till -11 978 (-19 029) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,46 (-1,09) SEK
 • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 3 054 (15 795) KSEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31

Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommunike Q4 2022
, Invent Medic publicerar Bokslutskommuniké