Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 september 2023 kl. 14.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4, 5 våningen, i Lund.

Rätt att delta och anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

  • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 11 september 2023, och
  • anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 13 september 2023, skriftligen på adress Invent Medic Sweden AB, Nytänkargatan 4, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per e-post till anmalan@inventmedic.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt ska i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, måste, för att ha rätt att delta vid bolagsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per avstämningsdagen den 11 september 2023. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den andra bankdagen efter den 11 september 2023 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud och fullmaktsformulär
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, https://www.inventmedic.se. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget och skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

Antal aktier och röster
Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 35 520 468. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en eller två justeringsmän.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordningen.
  7. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.
  8. Stämman avslutas.

Beslutsförslag

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)
Styrelsen har föreslagit att Andreas Sandgren, eller den person som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner (punkt 6)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 575 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Emissionerna ska ske till samma teckningskurs som i nyligen kommunicerad företrädesemission. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna fullgöra ingångna avtal med garantitecknare i samband med kommunicerad företrädesemission.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkten 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Handlingar och upplysningar på stämman
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Samtliga handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer att finnas tillgängliga hos bolaget i Lund samt på bolagets webbplats https://www.inventmedic.se senast två veckor före stämman och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf. Invent Medic Sweden AB (publ) har organisationsnummer 556682-1046 och säte i Lunds kommun.

Lund i augusti 2023
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

Ladda ner: Release