DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I INVENT MEDIC SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vilken offentliggjordes den 31 augusti 2023 (”Företrädesemissionen”), som godkänts av Spotlight Stock Market. Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida, www.inventmedic.se och kommer att finnas tillgängligt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida, www.aqurat.se samt Spotlight Stock Markets hemsida www.spotlightstockmarket.com.

Teckningstiden inleds den 12 september 2023 och pågår fram till och med den 26 september 2023. Observera dock att förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning i Företrädesemissionen som infaller före den 26 september 2023. Handel med teckningsrätter inleds den 12 september 2023 och pågår fram till och med den 21 september 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Den som på avstämningsdagen den 8 september 2023 var registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken erhöll en (1) teckningsrätt per varje en (1) innehavd aktie.
  • Fem (5) teckningsrätter berättigar ägaren till teckning av en (1) ny aktie i Företrädesemissionen, till en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie.
  • Högst 7 104 093 aktier kan emitteras i Företrädesemissionen och betalning av tecknade aktier ska ske kontant.
  • Genom Företrädesemissionen kan Bolaget tillföras högst cirka 5 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.
  • För befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen, under antagandet att Företrädesemissionen fulltecknas, uppgår utspädningen till cirka 16,67 procent.
  • Invent Medic har ingått avtal om teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 2,7 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av emissionsvolymen.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Invent Medic. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Invent Medic för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Invent Medics aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Invent Medic anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Invent Medic inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Ladda ner: Memorandum Invent Medic 2023-09-11
, Invent Medic offentliggör informationsmemorandum