Idag, den 19 september 2023, hölls extra bolagsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en redovisning av det beslut som fattades. Beslutet fattades enhälligt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Bolagsstämman bemyndigade styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission av högst 575 000 aktier mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt. 

Emissionerna ska ske till samma teckningskurs som i nyligen kommunicerad företrädesemission. 

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är för att kunna fullgöra ingångna avtal med garantitecknare i samband med kommunicerad företrädesemission.

Protokoll med fullständiga beslut från bolagsstämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida.

Lund den 19 september 2023
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

Ladda ner: Release