DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I INVENT MEDIC SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod avslutades den 26 september 2023. Totalt tecknades 3 903 628 aktier, motsvarande cirka 54,9 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 393 138 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 60,5 procent och inga emissionsgarantier behöver tas i anspråk. Invent Medic tillförs därmed cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

Teckning, tilldelning och betalning
Totalt tecknades 3 903 628 aktier, motsvarande cirka 54,9 procent av Företrädesemissionen, med stöd av teckningsrätter. Därtill tecknades 393 138 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 5,5 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tecknades därmed till cirka 60,5 procent och inga emissionsgarantier behöver tas i anspråk. Invent Medic tillförs därmed cirka 3 MSEK före emissionskostnader.

De tecknare som tilldelas aktier utan företrädesrätt kommer att erhålla avräkningsnotor. Tilldelade aktier utan företrädesrätt ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Handel med BTA
Handel med BTA (betald tecknad aktie) sker på Spotlight Stock Market fram till omvandling av BTA till aktier efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket. Registrering hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 42, 2023.

Aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i Invent Medic att öka med 429 676,60 SEK genom utgivande av 4 296 766 aktier. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 3 981 723,40 SEK och antalet aktier att uppgå till totalt 39 817 234 aktier, efter registrering hos Bolagsverket.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Invent Medic. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Invent Medic för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Invent Medics aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Invent Medic anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Invent Medic inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-29 08:21 CET.

Ladda ner: Release