DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I INVENT MEDIC SWEDEN AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Invent Medic Sweden AB (publ) (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolagets styrelse idag, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 19 september 2023, beslutat att emittera 353 567 aktier som garantiersättning riktad till garanterna som lämnade garantiåtaganden i den företrädesemission av aktier som Bolaget genomförde under perioden 12 – 26 september 2023, i enlighet med de garantiavtal som ingåtts.

De garanter som lämnade garantiåtaganden i företrädesemissionen ska i enlighet med ingångna garantiavtal få ersättningen utbetald i form av nyemitterade aktier, vilket tidigare kommunicerats i samband med företrädesemissionen. Bolagets styrelse har med anledning därav idag beslutat, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 19 september 2023, om att emittera 353 567 aktier som ersättning till garanterna, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 35 356,70 kronor. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att uppfylla Bolagets åtaganden gentemot garanterna till följd av ingångna garantiavtal. Därtill anser Bolagets styrelse att det är till fördel för Bolagets finansiella ställning att betala garantiersättningen i form av nyemitterade aktier istället för genom kontant betalning.

Aktierna emitteras till en kurs om 0,70 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i företrädesemissionen och har fastställts genom förhandling mellan garanterna och Bolaget. Med hänsyn till det utmanande kapitaliseringsklimatet som råder samt till att aktieägarna getts möjlighet att teckna aktier i Företrädesemissionen till samma kurs är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. När dessa 353 567 aktier tillsammans med de 4 296 766 aktier som emitterades i företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 40 170 801 och Bolagets aktiekapital till 4 017 080,10 SEK. Den utspädning som tillkommer som följd av den riktade emissionen till garanterna uppgår till cirka 0,88 procent beräknat på antal aktier efter företrädesemissionen. Bolaget har inte haft några specifika kostnader relaterade till den riktade emissionen då denna sker som en del i arbetet med företrädesemissionen.

Rådgivare

Aqurat Fondkommission AB är emissionsinstitut och Klara Stock Market Adviser AB är projektledare i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Invent Medic. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Invent Medic för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken teckningsrätter, betalda och tecknade aktier eller nya aktier som tecknats i erbjudandet har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Invent Medics aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende emissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”planeras”, ”uppskattas”, ”kan”, och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Invent Medic anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Invent Medic inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

Ladda ner: Release