Styrelsen för Invent Medic Sweden AB presenterar idag bolagets bokslutskommuniké för 2023, inklusive resultat för det fjärde kvartalet 2023.

Invent Medic mer än fördubblade nettoomsättningen under helåret 2023 jämfört med föregående år och levererade dessutom ett betydligt starkare resultat. Denna positiva trend, tillsammans med addering av flera nya produkter, distributörer och marknader under 2023 och  början av 2024, gör att bolaget ser det som realistiskt att kunna leverera fortsatt tillväxt och nå positivt kassaflöde i slutet av 2024.

Sammanfattning av fjärde kvartalet 2023

 • Fortsatt stabilt positiv trend med försäljningsökning för sjunde kvartalet i rad.
 • Efemia Bladder Support lanseras för första gången utanför Europa då produkten erhållit marknadsgodkännande i Australien.
 • Två stora beställningar av FlowCup mensskydd för distribuering i utvecklingsländer erhölls av Star for Life samt The Cova Project.
 • Avtal med en ny distributör i Tyskland för Efemia Bladder Support tecknades i oktober.

1 oktober – 31 december (jmf kvartal 4, 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 015 (913) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till –2 230 (-1 830) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,06 (-0,07) SEK

1 januari – 31 december (jmf samma period, 2022)

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 707 (3 106) KSEK
 • Resultat före skatt uppgick till –8 532 (-11 978 ) KSEK
 • Resultatet per aktie uppgick till –0,21 (-0,46 ) SEK
 • Likvida medel per den 31 december uppgick till 1 547 (3 054 ) KSEK

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023-01-01 – 2023-12-31.

VD Anna Lindström kommenterar:
– Med ett framgångsrikt år bakom oss, och ett 2024 där vi redan presenterat ett flertal positiva nyheter, ser framtiden lovande ut för Invent Medic. Vi känner tydligt att bolaget är på rätt väg och hela teamet är redo att fortsätta skapa aktieägarvärde i lika högt tempo som tidigare.

Ladda ner: Invent Medic Sweden Bokslutskommunike 2023
, Invent Medic publicerar bokslutskommuniké 2023