Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) har idag ingått avtal om en lånefinansiering om sammanlagt cirka 2 MSEK från bland andra styrelsemedlemmarna Gun-Britt Fransson och Lars Persson. Lånen genomförs i syfte att tillföra Bolaget rörelsekapital för att säkra fortsatt tillväxt.

Lånen om totalt 1,875 MSEK har en löptid på (1) år och löper med en årsränta om tolv (12) procent samt med möjligheten för långivarna att påkalla kvittning av hela eller delar av lånet mot aktier i Bolaget. Kvittning ska då ske till en teckningskurs som motsvarar tio (10) procents rabatt mot den genomsnittliga volymviktade aktiekursen för Bolagets aktie under de tio (10) handelsdagar som föregår emissionsbeslutet.

Bland långivarna finns Bolagets styrelseordförande Gun-Britt Fransson (400 000 SEK), Anders Sjödin närstående till Gun-Britt Fransson (575 000 SEK) och styrelseledamoten Lars Person genom Mandelträdet AB (300 000 SEK). Övriga fyra långivare som inte är närstående står för resterande (600 000 SEK).

Styrelseledamöterna Helena Liljedahl och Helén Richenzhagen gör bedömningen att lånefinansieringen ger Bolaget finansiellt utrymme att fortsätta Bolagets kommersiella tillväxt och tillför därmed Invent Medic viktigt rörelsekapital.

Ladda ner: Release