Aktieägarna i Invent Medic Sweden AB (publ), 556682-1046, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2024 kl. 13.00 på Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund, Neptunus, våning 4.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 26 april 2024, och
 • anmäla sig till bolaget senast tisdagen den 30 april 2024 skriftligen till Invent Medic Sweden AB, Nytänkargatan 4, 223 63 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 723 81 17 10 eller per e-post anmalan@inventmedic.com. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, eller biträde (högst 2) lämnas. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, genom bank eller annan förvaltare, måste, för att äga rätt att deltaga vid bolagsstämman tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast tisdagen den 30 april 2024, vilket innebär att aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före nämnda datum.

Ombud m.m.

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida https://www.inventmedic.se och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Aktieägares rätt att erhålla upplysningar

Aktieägare i bolaget har vid årsstämman, om styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller på bolagets ekonomiska situation (dvs. den frågerätt som följer av 7 kap. 32 och 57 §§ aktiebolagslagen). Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget på adress Invent Medic Sweden Att: Anna Lindström, Nytänkargatan 4,
223 63 Lund eller via e-post till anmalan@inventmedic.com och ska ha kommit bolaget till handa senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast fredagen den 26 april 2024.

Upplysningarna kommer att finnas tillgängliga på bolagets webbplats https://www.inventmedic.se senast tisdagen den 30 april 2024. Upplysningarna kommer också att finnas tillgängliga på bolagets kontor på Nytänkargatan 4, 223 63 Lund från och med samma dag. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och som uppgivit sin adress.

Antalet aktier och röster

Antalet utestående aktier och röster i bolaget uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 40 170 801. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Godkännande av dagordningen.
 7. Verkställande direktörens anförande.
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.
 9. Beslut
   1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning;
   2. om dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen;
   3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör.
 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 12. Val av styrelse och revisor.
 13. Beslut om emissionsbemyndigande
 14. Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet
 15. Stämman avslutas.

Beslutsförslag i korthet:

Val av ordförande vid stämman (punkt 1)

Valberedningen föreslår att Gun-Britt Fransson väljs till ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 2)

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats baserat på bolagsstämmoaktieboken.

Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse (punkt 7)

Framläggande av årsredovisning samt revisionsberättelse. Publicering sker på Bolagets hemsida senast den 16 april.

Resultatdisposition (punkt 8 b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna (punkterna 9 och 10)

Valberedningen har meddelat att de föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare har styrelsen föreslagit att ett revisionsbolag ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor (punkt 11)

Valberedningen har meddelat att de föreslår omval av styrelsens ledamöter Gun-Britt Fransson, Lars Persson, Helena Liljedahl och Helen Richenzhagen. Till styrelsens ordförande föreslås Gun-Britt Fransson.

Information om styrelseledamöterna som föreslås för omval finns på bolagets webbplats, https://www.inventmedic.se.

Vidare har valberedningen föreslagit att bolagets revisionsbolag Öhrlings Pricewaterhousecoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Bestämmande om emissionsbemyndigande (punkt 12)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler om högst 15 000 000 SEK (totalt emissionsbelopp). Emission ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, samt med villkor enligt aktiebolagslagen.

I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv, minska bolagets skuldbörda samt att kunna attrahera nya ägare av strategisk betydelse för bolaget samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet (punkt 13)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om a) ändring av gränserna för aktiekapitalet i § 4 bolagsordningen och antalet aktier i § 5 bolagsordningen samt b) minskning av aktiekapitalet enligt nedan. Förslagen ska anses som ett förslag och därför antas av bolagsstämman som ett och samman beslut.

 1. Ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen

För att möjliggöra föreslagen minskning av aktiekapitalet enligt punkt b) nedan föreslås att bolagsstämman fattar beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet i bolagsordningens enligt nedan:

Nuvarande lydelse § 4 Föreslagen lydelse § 4
§ 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 500 000 kronor och högst 6 000 000 kronor. § 4 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

Styrelsen föreslår att bolagsordningens § 5 ändras enligt följande för att öka bolagets finansiella flexibilitet vid speciella händelser, att möjliggöra förvärv samt för att kunna tillföra bolaget rörelsekapital.

Nuvarande lydelse § 5 Föreslagen lydelse § 5
§ 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 15 000 000 st och högst 60 000 000 st § 5 Antalet aktierAntalet aktier skall vara lägst 40 000 000 st och högst 160 000 000 st
 1. Minskning av aktiekapitalet

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om minskning av bolagets aktiekapital enligt följande:

 • Minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital.
 • Aktiekapitalet ska minskas med högst 3 012 810,08 kronor. Styrelsens föreslås bemyndigas att fastställa slutligt minskningsbelopp med hänsyn till att kunna erhålla ett jämnt kvotvärde.
 • Minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebär att aktiernas kvotvärde minskas.
 • Beslutet förutsätter ändring av bolagsordningen enligt punkt a) ovan.
 • Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar av beslutet som kan bli erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

För genomförande av förslaget erfordras tillstånd av Bolagsverket.

Behandling av personuppgifter

Invent Medic Sweden AB (publ), org.nr 556682-1046, med säte i Lund, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av bolaget eller dess tjänsteleverantörer i samband med årsstämman. För information om hur personuppgifter behandlas, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Övrigt

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för bolaget, liksom fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Medicon Village, Nytänkargatan 4 i Lund samt på bolagets webbplats (www.inventmedic.se) från och med den 16 april 2024 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Lund i mars 2024

Invent Medic Sweden AB (publ)

STYRELSEN

Ladda ner: Release