Invent Medic Sweden AB (”Invent Medic” eller ”Bolaget”) offentliggör idag sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 1,5 MSEK till en begränsad krets investerare (den ”Riktade Nyemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för hela beloppet. Den Riktade Nyemissionen avses genomföras med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024.

Styrelsen för Invent Medic avser att, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 7 maj 2024, besluta att genomföra en riktad nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om cirka 1,5 MSEK. Teckningskursen i den Riktade Nyemissionen ska uppgå till 0,50 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 2 procent i förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 30 april 2024. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden på hela emissionsbeloppet i den Riktade Nyemissionen från följande tecknare:

  • Thorbjörn Wennerholm (400 000 aktier)
  • Isakssons Elektriska AB (500 000 aktier)
  • Per Heander (200 000 aktier)
  • Fyra X Invest AB (200 000 aktier)
  • Markus Wallenås AB (500 000 aktier)
  • Per Timby Braath (600 000 aktier)
  • Haskel Konsult Aktiebolag (400 000 aktier)
  • Klara Stock Market Adviser AB (100 000 aktier)

För att säkra Bolagets finansiering har Bolaget i första hand övervägt att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (företrädesemission). En samlad bedömning gör dock att en riktad nyemission är till fördel för både Bolaget och dess aktieägare.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är dels tidsaspekten för en företrädesemission och tidsåtgången för Bolagets personella resurser en företrädesemission skulle medföra, dels storleken på emissionsbeloppet i relation till de kostnader som en företrädesemission skulle medföra, såsom rådgivningskostnader och garantiersättning, dels de rabattsatser som i rådande finansieringsklimat erfordras för anskaffande av garanter i företrädesemissioner samt dels den större osäkerheten kring Bolagets finansiering en företrädesemission skulle kunna medföra.

Teckningskursen har fastställts efter förhandling med externa tecknare, och med hänsyn till det svåra finansieringsklimat som råder på kapitalmarknaden anser styrelsen att teckningskursen är marknadsmässig och torde vara till gagn för samtliga aktieägare i Bolaget.

Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier med 2 900 000, från 40 170 801 aktier till 43 070 801 aktier och aktiekapitalet ökar med 72 500 kronor, från 1 004 270,02 kronor till 1 076 770,02 kronor, beaktat den minskning av aktiekapitalet som föreslagits årsstämman. Den Riktade Nyemissionen innebär en utspädning om cirka 6,7 procent.

Den Riktade Nyemissionen och teckningsåtagandena är villkorade av att årsstämman den 7 maj 2024 godkänner styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner.

Bolagets finansiering
Invent Medic upprepar målsättningen att nå positivt fritt kassaflöde på månadsbasis under slutet av 2024. Det fria kassaflödet definieras som kassaflödet från den löpande verksamheten minus kassaflödet från investeringsverksamheten.

Med beaktande av den Riktade Nyemissionen och bedömda kassaflöden har Invent Medic ett bedömt rörelsekapitalunderskott om cirka 2 MSEK till dess att ett positivt kassaflöde bedöms kunna uppnås.

Invent Medic har under 2023 stärkt sin marknadsposition, både kommersiellt och produktmässigt. Bolaget fortsätter de kommersiella satsningarna samtidigt som Bolaget kontinuerligt arbetar med att hålla nere kostnadsnivån. Bolaget har sedan 2022 haft en stark positiv försäljningsutveckling med åtta raka kvartal med ökad tillväxt jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade från 3 106 TSEK under 2022 till 6 708 TSEK under 2023.

Försäljning av befintliga aktier
I samband med den Riktade Nyemissionen säljer Diana Lidforsen 3 121 250 aktier och minskar sitt aktieinnehav i Invent Medic från 3 814 640 aktier till 693 390 aktier. Bland köparna finns Gun-Britt Fransson, styrelseordförande i Invent Medic, som förvärvar 325 000 aktier, styrelseledamoten Lars Persson genom Mandelträdet AB, som ägs av Lars Persson tillsammans med närstående, som förvärvar 243 750 aktier och Anders Sjödin, närstående till Gun-Britt Fransson, som förvärvar 487 500 aktier.

Ändring av procentuella innehav
Genom försäljningen av aktier kommer Diana Lidforsen innehav uppgå till 693 390 aktier vilket motsvarar cirka 1,6 procent av aktierna och rösterna i Invent Medic beaktad den Riktade Nyemissionen och passerar därmed flaggningsgränsen 5 procent. Diana Lidforsens försäljningen av aktier är ett led i förvärvet av FlowCup och följer den ursprungliga avsikten att minskat Diana Lidforsens ägande i Invent Medic. Diana Lidforsen har ingått ett tvåårigt lock-up avtal för resterande innehav.
 

Rådgivare
Klara Stock Market Adviser AB agerar projektledare i samband med den Riktade Nyemissionen.

Denna information är sådan som Invent Medic Sweden är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-04-30 22:14 CET.

Ladda ner: Release