Idag, den 7 maj 2024, hölls årsstämma i Invent Medic Sweden AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Röstlängdens fastställdes till att omfatta 12,1 % av bolagets samtliga aktier.

Resultatdisposition
Stämman beslutade att disponera över bolagets förlust enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman beslutade härutöver att ge ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören för räkenskapsåret 2023

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 160 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 80 000 SEK till övriga ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslutade stämman att ett revisionsbolag ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att Gun-Britt Fransson, Helena Liljedahl, Lars Persson och Helen Richenzhagen omväljs som ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade vidare att Gun-Britt Fransson väljs som styrelseordförande. Stämman beslutade härutöver att bolagets revisionsbolag Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma och inom ramen för bolagsordningens gränser, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler enligt förslaget i kallelsens beslutsunderlag.

Beslut om ändring av gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade att enligt förslaget i kallelsens beslutsunderlag ändra gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen samt att minska aktiekapitalet. Stämman beslutade att minskningen av aktiekapitalet ska ske utan indragning av aktier, vilket innebar att aktiernas kvotvarde minskas. Stämman beslutade att minskning av aktiekapitalet ska ske för avsättning till fritt eget kapital

Övrig
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslut.

Protokoll med fullständiga beslut från stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets hemsida, senast fredagen den 12 maj 2024.

Lund 7 maj 2024
Invent Medic Sweden AB (publ)
STYRELSEN

Ladda ner: Release