Nyemission 2023

Kapitalanskaffning för fortsatt försäljnings- och expansionsfokus med sikte på positivt kassaflöde under slutet av 2024

Sedan Invent Medic genomförde en omstrukturering med fokus på ökad försäljning och minskade kostnader under fjärde kvartalet 2021 har bolaget haft en positiv utveckling med en ökad försäljning och en minskad kostnadsstruktur. Under första kvartalet 2023 nådde bolaget för första gången intäkter överstigande 1 MSEK, och under andra kvartalet 2023 översteg intäkterna 2 MSEK.
 

Företrädesemissionen möjliggör för Invent Medic att fortsätta utveckla bolagets försäljning och erbjudanden med målsättningen att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024.
Bolaget avser att använda den totala nettolikviden om cirka 4,4 MSEK till följande ändamål (i prioritetsordning):
  • Etablering av fler distributörer, bli upphandlad i fler regioner samt bedriva försäljnings- och marknadsföringsarbete för Efemia Bladder Support – cirka 40 % av emissionslikviden.
  • Addering av fler produkter inom e-handelskanalen FlowCup samt marknadsföring av dessa produkter – cirka 40 % av emissionslikviden.
  • Fortsatt aktivt arbete med bolagets förvärvsstrategi – cirka 20 % av emissionslikviden.

Nedräkning tills teckningsperioden avslutas

Dag(ar)

:

Timme(s)

:

Minut(er)

:

Andra(s)

Extra bolagsstämma genomförs den 19 september 2023

Tidslinje för nyemissionen

 

Filmer

Viktig information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här delen av hemsidan inte avsedd för vissa personer. Mottagarna av detta erbjudande i jurisdiktioner där detta erbjudande har publicerats eller distribuerats ska informera sig själva om och följa sådana restriktioner. Detta erbjudande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i bolaget i någon jurisdiktion, varken från Invent Medic Sweden AB eller någon annan, där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt. Erbjudandet riktat till allmänheten i Sverige sker endast genom det informationsmemorandum som bolaget offentliggör.

Informationen på den här delen av hemsidan är hänförlig till erbjudandet, vilket vare sig direkt eller indirekt, lämnas till och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av personer i Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea, eller någon annan jurisdiktion där erbjudandet, distribution av information avseende erbjudandet eller godkännande av accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag (”Exkluderad Jurisdiktion”).

Distribution av informationen på denna hemsida och andra dokument hänförliga till erbjudandet kan i Exkluderade Jurisdiktioner vara föremål för restriktioner, kräva att ytterligare dokumentation upprättas eller åtgärder vidtas eller strida mot tillämpliga lagar och regler i sådana jurisdiktioner. Informationen på den här delen av hemsidan får således inte vidarebefordras, distribueras, reproduceras eller tillgängliggöras i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion där erbjudandet skulle kräva att ytterligare memorandum och/eller prospekt upprättas eller registrering sker eller att några andra åtgärder vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler i sådant land och informationen utgör inte ett erbjudande om, eller uppmaning, att förvärva, överlåta, teckna eller byta värdepapper till personer i sådana jurisdiktioner. Följaktligen kommer varken erbjudandet eller annan information eller dokumentation hänförlig till erbjudandet att få sändas, postas eller spridas på annat sätt i eller till någon Exkluderad Jurisdiktion.

Information på den här delen av webbplatsen som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av erbjudandet, utgör framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden kan exempelvis kännetecknas av att de innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom Invent Medics kontroll. Framåtriktade uttalanden gäller endast per dagen de förmedlas och Invent Medic har ingen skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera några sådana uttalanden på grund av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och regler.

Detta erbjudande utgör inte eller ingår inte i ett erbjudande eller uppmaning att köpa eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som avses här får inte säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering enligt US Securities Act från 1933, med ändringar ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras eller undantas från registrering eller innefattas i en transaktion som inte omfattas av registrering enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera något värdepapper i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta erbjudande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till någon jurisdiktion där offentliggörandet, publiceringen eller distributionen av informationen inte skulle följa gällande lagar och förordningar eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder än de som krävs enligt svensk lag. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.